Login
Newsletter
Werbung

Sicherheit: Preisgabe von Informationen in libvirt
Aktuelle Meldungen Distributionen
Name: Preisgabe von Informationen in libvirt
ID: CESA-2018:1632
Distribution: CentOS
Plattformen: CentOS 7
Datum: Di, 22. Mai 2018, 22:45
Referenzen: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3639
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1632
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/ssbd
Applikationen: libvirt

Originalnachricht


CentOS Errata and Security Advisory 2018:1632 Important

Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1632

The following updated files have been uploaded and are currently
syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )

x86_64:
2ef5ddc1d199001aa3006972bdd66f67baddda4b94dc9b91626b25d8c3455651
libvirt-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
f88e54509a04a367f241307b56752e577a14df77e06275dc10917eb66f3ce1ee
libvirt-admin-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
58e571e2d85f71b7368acd08294cf746acb19eb435c313cd11058962fc288a6a
libvirt-client-3.9.0-14.el7_5.5.i686.rpm
07b117c95b1d8dfbd27efce3d8f0324677fb424bee53d0453d81783ff9aca113
libvirt-client-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
97bd429443f4331b6679e3069e29abf04fcd7889c834ddc285310e68b12b28df
libvirt-daemon-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
294525dcfe4631b758b35d06e8e6c2e946cd407f857b3e0078a955e2d6cc50cf
libvirt-daemon-config-network-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
0d88b71647856531e83c3b9f149dd263e35a18e8dca194befce2fb2bf24ecc93
libvirt-daemon-config-nwfilter-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
454cbd93bc06d75c2ff8d4f8975c125d8cc2d309990a3ec6314adcb8b3ba64b5
libvirt-daemon-driver-interface-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
1b400f7d8e904093d5dd53f591fc94df47a853ae3d19bab5df3510347e00bd8e
libvirt-daemon-driver-lxc-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
ece5cd8f363925094ef8c0b9394f78d407aa9c486d3a63c3694b0085de279348
libvirt-daemon-driver-network-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
f19cd3db6714f041db9368a8500e1709400132939e742859ca4e260bfa5efb47
libvirt-daemon-driver-nodedev-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
04df041ae02e59b1e0355207b68bcb9257bff00399a5b1a69d669d85d1a20987
libvirt-daemon-driver-nwfilter-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
88c29ab0939faa3f5493d9c606b77adf42be5cd84edee5aaa071940f022d8da8
libvirt-daemon-driver-qemu-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
dc71964c614cf29a54414380e9b89f86237549b711e01474514fe3f0a550aef5
libvirt-daemon-driver-secret-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
44579087be14aa5b17a5b553388ef8e3e9439b741d561d0ed5c68df36a288bc9
libvirt-daemon-driver-storage-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
0e50044cc46bc44ee509603b538e655b99625839e416d6b68a1e64ab8750dd32
libvirt-daemon-driver-storage-core-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
e2795bd025a32527cf7a0c97313b162184f9cc1df3548144fd747acd51d5d47a
libvirt-daemon-driver-storage-disk-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
5a2e2708f8fe12089e16535e6537ccb98964cbfe0de5d5e8a068428b3fcc63dc
libvirt-daemon-driver-storage-gluster-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
88f2a072126e93d36ba53d4c7e2da03a628c5a7a4ba5776449173ee64f5153ff
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
73c8c9616127cbba65d5da7f8efecb4145b4fd6598712107eb24a63f5fa4724f
libvirt-daemon-driver-storage-logical-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
a9d11cce2f7777f905db93ab076d95457e3b34c79e1ecb02495f8b956e1c3c0b
libvirt-daemon-driver-storage-mpath-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
4c211fe5d489f652c995bb65b2cc00dfe750016a0b01aba9472bfc1d89cc187e
libvirt-daemon-driver-storage-rbd-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
e5574f11a8853a07f76b769f37c1282505cbeca3befa35832a8998bd553c1506
libvirt-daemon-driver-storage-scsi-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
6abc7c8521cdbdde42b523026ef9efc7c4efa380c823f8b0ff172df17458a705
libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
ef1e0263c1a887a9b26fe3049953473ab735ab5f2b05809b6ee3b8ef616fc584
libvirt-daemon-lxc-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
bc7b68a150d19c75b2a1e0b861584d107a95079149e04cee401e83d3016f6811
libvirt-devel-3.9.0-14.el7_5.5.i686.rpm
14621a119c8c43a696276607b08edd42f5362913e2edf62da4c6942032287fe9
libvirt-devel-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
75c371e5d9d27275c7e4e735d1cc402aef33237047be204ef18099857f7ed27e
libvirt-docs-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
50d44c9c8a744f3e15f4c4438dcd278e6869ef847c8591b34f6e3c68e230849e
libvirt-libs-3.9.0-14.el7_5.5.i686.rpm
712dc02553613231a42b53a65801effa3bcfaa191b3638f77718949f70446550
libvirt-libs-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
d0bbb55bcf51c9ebb9c2a97867a7222138a010bc953c4d659743c4376a8bc429
libvirt-lock-sanlock-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
67a5e33a62e5108f5c197178718461e08ab10f178c04c872ff5fcf678ff4111b
libvirt-login-shell-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm
21d60eea9c507ee6d73b899002087641dad323cd73d1179774269f975a5f15ff
libvirt-nss-3.9.0-14.el7_5.5.i686.rpm
ce7c68e8b8587095c1f12ad559c412827c2ef095680804838d7f933aa8eeccdb
libvirt-nss-3.9.0-14.el7_5.5.x86_64.rpm

Source:
ec2bc940fb71858a65fc773aaabd3a87299958cb724056cc1c5dca5016e46b8d
libvirt-3.9.0-14.el7_5.5.src.rpm--
Johnny Hughes
CentOS Project { http://www.centos.org/ }
irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net
Twitter: @JohnnyCentOS

_______________________________________________
CentOS-announce mailing list
CentOS-announce@centos.org
https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce
Pro-Linux
Pro-Linux @Twitter
Neue Nachrichten
Werbung