Login
Newsletter
Werbung

Sicherheit: Preisgabe von Informationen in libvirt
Aktuelle Meldungen Distributionen
Name: Preisgabe von Informationen in libvirt
ID: CESA-2018:1997
Distribution: CentOS
Plattformen: CentOS 7
Datum: Di, 3. Juli 2018, 22:54
Referenzen: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3639
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1997
Applikationen: libvirt

Originalnachricht


CentOS Errata and Security Advisory 2018:1997 Important

Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1997

The following updated files have been uploaded and are currently
syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )

x86_64:
e03811a1f431ea68b53a6b84746d495a4207fbb84d6ca11a9a6ccc430ae470b3
libvirt-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
cdde95ee8ec7d4ad56a7b5d3f5ae5dcf2475136317652806749788e42f598dba
libvirt-admin-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
13529d56a49b3801188f7b310cc35e0a8804ca4b62d7ee17ad5dbe4550af39ee
libvirt-client-3.9.0-14.el7_5.6.i686.rpm
666d397eeae3f3de4dd4f7ace46bbbbb4465b296b3117747178aae560f4e0ac6
libvirt-client-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
4dede1413a321390c6ec917cf7bdd4175084a6f654088383908d8e2bf39e83a3
libvirt-daemon-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
9523ef0096e2780986b610db1eb978f1b58811d1650e35af3e7aab1f59aafd1f
libvirt-daemon-config-network-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
19d65467041f9217554e91f7dd2a7454c47e284ea7c9c4aee8237918870c9b4c
libvirt-daemon-config-nwfilter-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
041df35ccf3ab065535bdaf63303c9797fc0842e9f1f59c666440bc29acb747a
libvirt-daemon-driver-interface-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
60aaff0899ee635ccca1ea4be9fd4b080747c4ed24624edabcc8aa905098ea8e
libvirt-daemon-driver-lxc-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
2785a1d28bf02c6ab38b4a7c9c3d92763eef7992354f909a0761d905ae4f4f5f
libvirt-daemon-driver-network-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
d0b5329f0d8cf82f184d7ecfb665caf7f1b5ca995df18dbe5b312f86f95ebe6c
libvirt-daemon-driver-nodedev-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
c28d13154ca30e35940da1f5fa4cbdb500b0d5def92e112dacf6f042c81b3677
libvirt-daemon-driver-nwfilter-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
63858e32e69b0d22cb5ba67c7f70f047b859712c06a0bbb1ac8e8b3beccb6038
libvirt-daemon-driver-qemu-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
3a617e726488421d26f9b3814b88e857e5fadaa1347144839d4af7b18bd6c314
libvirt-daemon-driver-secret-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
d5c06bcf4ce75abb7b0cd757149fc26b31cc986c8d011c4fe62798761da985c4
libvirt-daemon-driver-storage-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
e8fb06888ff9bdf55bb267f4f590eac7b587923bc65cdf1defe0340daea7cd16
libvirt-daemon-driver-storage-core-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
8c4959bdd8018a9056a2e1e3c51c5da0f552ed24531f8f8d252353c75b91c6d7
libvirt-daemon-driver-storage-disk-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
63bfce2ecaadcdbf0797a61f1ff9b5f386e52794732f2b86a6f54e67cf30e32e
libvirt-daemon-driver-storage-gluster-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
3993c0ba41fadb2fc58bd7689647c31c088deec1e3ad02f3f72263b6bb2cedca
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
731316c3cd49c0756477f02f2c8c59b292dc0ab68c05d618b15d7dfdb58919c3
libvirt-daemon-driver-storage-logical-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
6ed1618260503e946cc137d957bf3a752a42f9cc0e830339b4cb4e09e1f62d8f
libvirt-daemon-driver-storage-mpath-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
c5f1db08043598bdf1583ad68a026de50c9bc3d4f865e32088c7a9819dc90212
libvirt-daemon-driver-storage-rbd-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
b1c27a345f1e525dfde3bb129c862532cf3e4561a9ff5508f5b6d63162e63e50
libvirt-daemon-driver-storage-scsi-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
e2c8863dcad346b2cea9eba6c06035430e1acee9ec805448155a8ce958690916
libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
4e193a27c641b361adfe0a51e4045f92beb234b4beea5a139c9d2ee5bfa8544f
libvirt-daemon-lxc-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
a8b68940a291067cd168a62e96dda45bb6e0aa4263f542f5e1675677274b33d9
libvirt-devel-3.9.0-14.el7_5.6.i686.rpm
3b97bd560ebaa40bc5801e1cdc7555b321f64c3d921c03af9e120b67c81f6959
libvirt-devel-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
d655fccc85574e837760a8ac312c4cdccb6e65ce80b68c75fd3f577c81fe6164
libvirt-docs-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
2ad925805c91e1c4935594bdef0b8eb4cb098f4e72f597939c95d19faadc2d65
libvirt-libs-3.9.0-14.el7_5.6.i686.rpm
141d6895f0f7019fea923016ba1fc5ec2bd9f1779ccea79ffbb713d550406a16
libvirt-libs-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
8c47b582f7bcb860a98ef88f8b1d0cd06294d06d6c4b5e08a9a0ad76041b3da0
libvirt-lock-sanlock-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
6cf8837129e639527b0b867afffaf29c8564eb2879629afd0b730e4f89360e33
libvirt-login-shell-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm
082e0df2f3ed50b7d9aa78699ae3a0b366ce9b5f136e729394ef87dd9d80208c
libvirt-nss-3.9.0-14.el7_5.6.i686.rpm
1cce084795f5cca7d1eb85fa17a4777f2517f89b69eae8b8b09948d7b9457222
libvirt-nss-3.9.0-14.el7_5.6.x86_64.rpm

Source:
ce17f2fd2ad6d3fabfa56a415b5abd730533723ed214f2dc63856d75d10b0a71
libvirt-3.9.0-14.el7_5.6.src.rpm--
Johnny Hughes
CentOS Project { http://www.centos.org/ }
irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net
Twitter: @JohnnyCentOS

_______________________________________________
CentOS-announce mailing list
CentOS-announce@centos.org
https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce
Pro-Linux
Pro-Linux @Facebook
Neue Nachrichten
Werbung